Nasza Chata spółdzielnia mieszkaniowa, sprzedaż mieszkań warszawa.
Aktualności

 
Uwaga zmiana w regulaminie porządku domowego 
24-09-2019
informujemy, że Rada Nadzorcza uchwałą nr 9/2019 z dnia 23.09.2019 r. zmieniła  godziny, w których można wykonywać prace wywołujące nadmierny hałas takie jak  np. wiercenie czy kucie. Prace te można wykonywać w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, a w soboty 9.00-14.00.
Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem regulaminu, który znajduje sie w zakładce Dokumenty/Regulaminy/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
UWAGA WAŻNA INFORMACJA
przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność z bonifikatą 98%
12-09-2019
W związku z ogromnymi opóźnieniami w wydawaniu przez poszczególne Urzędy Dzielnic zaświadczeń potwierdzających przekształcenie wieczystej dzierżawy gruntu we własność, aby skorzystać z całej przysługującej bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie, sugerujemy wszystkim właścicielom odrębnych własności lokali mieszkalnych i miejsc postojowych, czyli osobom posiadajacym akty notarialne, złożenie w odpowiednim do adresu nieruchomości Urzędzie pisma informującego o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Wzór pisma i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Miasta pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018?inheritRedirect=true  
Wzór pisma.
  Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych i miejsc postojowych lub ekspektatywy nie muszą  indywidualnie składać pism ponieważ zrobi to za nie Spółdzielnia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowa inwestycja ul. Dubieńska 25
27-08-2019

Informujemy , że w dniu 26 sierpnia rozpoczęła się budowa 18 lokalowego budynku mieszkalnego na działce przy ul. Dubieńskiej  25. Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Tynkbud1 Sp. z o.o.
Szczególy w zakładce "Nowe inwestycje"
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA
13-05-2019

Z A W I A D O M I E N I E:
Zarząd SBM „Nasza Chata” niniejszym informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie,
odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokółem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
wyłożone będą w Biurze Spółdzielni na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zapoznanie się w/w materiałami

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 3 czerwca 2019 roku
Protokół z Walnego Zgromadzenia w 2018 roku
Sprawozdanie Finansowe za rok 2018


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lustracja za lata 2015 – 2017

Informujemy, że Spółdzielnia w listopadzie 2018 r. została poddana cyklicznej lustracji za lata 2015 – 2017.
Lustracje przeprowadziła Krajowa Rada Spółdzielcza.
W załączeniu protokół


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
98% BONIFIKATY OD PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEJ DZIERŻAWY

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Rada Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 18 października 2018 r. podjęła uchwałę o udzieleniu 98% bonifikaty osobom fizycznym będących właścicielami lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym
od opłaty jednorazowej za przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność.
W załączeniu uchwała Rady oraz ustawa o przekształceniu.

z poważaniem
Zarząd Spółdzielni


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowa Rada Nadzorcza
05-06-2018


Informujemy, że Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2018 r. wybrało nową Radę Nadzorczą.
Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący - Dariusz Górnicki
Wiceprzewodniczący - Paweł Zapaśnik
Sekretarz - Witold Pawłowicz
Członek - Piotr Wasilewski
Członek – Jan Topolnicki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Z A W I A D O M I E N I E:
Zarząd SBM „Nasza Chata” niniejszym informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie,
odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokółem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
wyłożone będą w Biurze Spółdzielni na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia

Prosimy o zapoznanie się w/w materiałami
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Projekt Statutu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "NASZA CHATA"

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem dostosowania statutów do aktualnie obowiązujących unormowań prawnych
zarząd przedstawia projekt statutu ze stosownymi zmianami.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych uwag.
Zmiany w statucie będą procedowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wezwanie do usunięcia prywatnych rzeczy z części wspólnych i garaży

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszeń ogólnych ponownie informujemy, że obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i budowlane zabraniają użytkowania pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
To znaczy, że garaż służy wyłącznie do parkowania samochodów, a ciągi komunikacyjne, będące częściami wspólnymi budynku takie jak klatki schodowe i korytarze piwniczne do przemieszczania się osób i nie mogą być niczym zastawiane.
Ponadto w wózkarniach mogą się znajdować tylko wózki i rowery.
Niedozwolone jest w ich obrębie składowanie żadnych innych przedmiotów!


Ponieważ w obrębie należącego do Pani/Pana/Państwa stanowiska postojowego przechowywane są niedozwolone, prywatne rzeczy wzywamy do ich bezwzględnego usunięcia do dnia 30 kwietnia b.r.


Proszę zrozumieć, że budynek jest ubezpieczony ale w razie zaistnienia pożaru praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest niewypłacanie odszkodowań ze względu na przechowywanie w opisanych wyżej
pomieszczeniach przedmiotów niedozwolonych w tym łatwopalnych.
Brak wypłaty odszkodowania nie dotyczy tylko Pana/i/Państwa udziału w nieruchomości tylko wszystkich mieszkańców.
Nie sądzimy żeby było Panią/a/Państwa stać na zrekompensowanie tego faktu wszystkim sąsiadom.
Ponadto składowanie prywatnych rzeczy w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych oraz zastawanie nimi ciągów komunikacyjnych podlega karze administracyjnej i mandatom ze strony Straży Pożarnej

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BONIFIKATA OD OPŁATY ZA WIECZYSTĄ DZIERŻAWĘ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe. Warunkiem jest dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczający wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku to jest 2135,76 zł.
Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Dzielnic oraz w biurze Spółdzielni.
Odpowiednie wnioski i zaświadczenia:
• w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 26 lutego 2018 r.,
• w przypadku prawa własności lokalu do właściwego Urzędu Dzielnicy do dnia 1 marca 2018 r. Wnioski i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego.


Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:
• przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy, UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu,
• przez emerytów i rencistów: wydane przez ZUS zaświadczenie PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
• przez studentów/uczniów: zaświadczenie uczelni/szkoły z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz, na druku oświadczenia, informacje określające źródła utrzymania gospodarstwa domowego.
UWAGA: w przypadku wskazania jako źródło utrzymania gospodarstwa domowego środki otrzymywane od osób trzecich wymagane jest złożenie przez te osoby oświadczenia o wysokości oraz czasie przekazania tych środków lub innej formie udzielania pomocy.
W przypadku stwierdzenia, że gospodarstwo domowe utrzymywane jest z oszczędności, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz oświadczenie o wysokości posiadanych oszczędności uzupełnione zaświadczeniem banku o wysokości odsetek.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uwaga podatek od części wspólnych budynków!

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w biurze Spółdzielni są cały czas dostępne obmiary dotyczące łącznych powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości, w których znajdują się Państwa lokale lub miejsca postojowe.

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku znowelizowanej Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie
odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 roku przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność oraz udział w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku, w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Informujemy ponadto, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością, z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji w przedmiocie podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.
W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność lub współwłasność lokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć w Urzędzie właściwej dzielnicy formularz IN-15.

Instrukcja wypełnienia oraz powierzchnie części wspólnych w poszczególnych nieruchomościach w załączeniu.

Instrukcja IN-15

Formularz IN-15
Zestawienie powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory oklejania szklanych balustrad - Strefa Dębu

Kolor szary oznacza folię matową, natomiast kolor biały folię przezroczystą. Kąt ustawienia wzoru 30 stopni.
Uwaga: nie można mieszać wzorów w obrębie jednego balkonu.

Wzory oklejania szklanych balustrad.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budynek SBM Nasza Chata w serialu TVN "Na Wspólnej"

Informujemy iż naleący do Spółdzielni budynek przy ul.Szlenkierów 1 (róg Górczewskiej) występował w serialu telewizji TVN "Na Wspólnej ".

 


Jesteśmy do twojej dyspozycji
Adres:
Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
Nasza Chata
ul. Osowska 27, 04-302 Warszawa,
Godziny otwarcia:
w poniedziałki oraz w środy: 8.30 - 17.00,
we wtorki i czwartki: 8.00 - 16.00,
w piąteki: 8.00 - 15.00
Kontakt
tel. biuro: (22) 610-58-79, 610-16-71
tel. administracja: (22) 879 88 79
e-mail: biuro@naszachata.pl